Calculul mediei de admitere

Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
Media generală la Evaluarea Națională

Cadrul legislativ

Anexa nr. 1 la ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Art. 4.

(6) Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

(7) Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obținute la Evaluarea Națională sunt inferioare notei cinci.

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.